Stipendium för ekonomiskt stöd

I Simklubben Neptun strävar vi efter att skapa en inkluderande och mångsidig gemenskap, där alla har möjlighet att delta och utvecklas inom simidrotten. Vi är medvetna om att ekonomiska hinder ibland kan utgöra ett hinder för engagemang och deltagande i föreningens aktiviteter. Därför erbjuder vi en möjlighet till att ansöka om pengar, för de medlemmar som står inför ekonomiska utmaningar. Ansökningsprocessen är enkel och konfidentiell, och vårt mål är att stödja och uppmuntra så många som möjligt att fortsätta sitt engagemang i föreningen.

 

Till vad och vem kan stödet beviljas 

Föreningsmedlemmar under 18 år i SK Neptuns träningsgrupper, kan söka bidrag för nödvändiga kostnader som uppstår i samband med deltagande i träning, läger eller tävlingar. För att kunna få bidrag ska den sökande falla under nämnda syfte samt ha visat gott kamratskap, träningsflit och stor passion för att utvecklas och höja sin kvalitet inom sin idrott. Bidrag kan även sökas för nödvändigt uppehälle i samband med träningsläger eller tävling på annan ort samt till inköp av utrustning som är nödvändig för att kunna utöva idrotten på samma villkor som idrottskamrater inom- och utanför SK Neptun. Bidrag kan vid behov beviljas för kostnad för terminsavgift och liknande. Bidrag kan som riktlinje utgå upp till ett maxbelopp på 2,000 kronor per tillfälle och 4,000 kronor per år. Vid särskilda omständigheter kan högre belopp beviljas. 

 

Stöd beviljas inte till:

● Frivillig konsumtion under tränings- eller tävlingsläger 

● Tävlingar som SK Neptun inte anser vara av vikt för den sökandes eller SK Neptuns fortsatta utveckling 

● Utrustning och material som håller en högre standard än vad som kan anses vara normalt 

● Privata ändamål 

● Elektronisk utrustning 

● Aktiviteter som redan ägt rum eller inköp som redan gjorts 

 

Så söker du 

För att söka bidrag gör du och din målsman en skriftlig ansökan till föreningen. Beskriv ändamål, beräkning av kostnader och vilket belopp du söker, person- och kontaktuppgifter samt underskrift av målsman. I ansökan ska du också tala om ifall du sökt eller fått bidrag av någon annan till samma ändamål. Ansökan kan skickas in löpande under verksamhetsåret. Ansökan skickas till SK Neptuns klubbchef som startar en handläggningsprocess och förankrar till sektionsansvariga enligt behov. 

 

Urval och beslut

När ansökan kommit in handläggs den av en beslutsgrupp bestående av Simklubben Neptuns klubbchef, en verksamhetsansvarig och en representant från styrelsen. Gruppen tar fram ett beslutsunderlag genom samtal med föräldrar och simidrottaren, samt eventuella uppgifter från privata eller offentliga register, till exempel Skatteverkets inkomstregister. Klubbchefen kvalitetssäkrar och ser till att all nödvändig information är med, och tillsammans med verksamhetsansvarig och styrelserepresentant beviljar eller avslår ansökan. Du kommer i så god tid som möjligt att få ett skriftligt besked om du blivit beviljad bidrag eller inte, där detaljer och eventuella villkor som är förknippade med bidraget framgår. 

 

Integritetspolicy (GDPR)

Simklubben Neptun vill med hänvisning till sin Integritetspolicy (GDPR) informera hur personuppgifterna kommer att hanteras. Personuppgifterna kommer att registreras och kan komma att kompletteras genom inhämtande av uppgifter från privata eller offentliga register, till exempel Skatteverkets inkomstregister. Genom underskrift på ansökan har sökanden tagit del av och godkänt hur personuppgifterna behandlas vid ansökan om bidrag. 

 

Kontakt 

Om du har frågor om ansökningsförfarandet eller andra funderingar är du välkommen att kontakta klubbchef Maria Edstedt, 076-393 06 28. Ansökan skickas till klubbchef Maria Edstedt, m.edstedt@skneptun.se.

 

Välkommen med din ansökan nedan! 

Skapa ny kod

secret